« | »

Trang nhất > Dẫn nhiệt

Chủ đề: Cơ sở khoa học

Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt trong nội bộ vật thể hoặc thông qua tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt.

Một ví dụ đơn giản về sự dẫn nhiệt: nhiệt nóng từ cà phê trong cốc, dẫn qua cốc, và đến bàn tay. Một ví dụ khác, nhiệt từ bếp điện, dẫn sang ấm kim loại, đun sôi nước trong ấm.

Nhiệt truyền thông qua dẫn nhiệt được tính toán thông qua định luật Fourier.

Nhiệt lượng này tỉ lệ thuận với hệ số dẫn nhiệt k và tỉ lệ nghịch với độ dày d của mỗi loại vật liệu. (xem Chi tiết về định luật Fourier  & bảng trị số dẫn nhiệt/cách nhiệt của một số loại vật liệu quen thuộc.)